Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
4 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Prijímacia skúška:
slovesnký jazyk a literatúra, matematika
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia a výučný list.
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné vzdelanie a odborná príprava na výkon povolaní prevádzkového charakteru na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie
Pracovné uplatnenie absolventa:
organizácie zaoberajúce sa hotovovaním digitálnych médií, reprodukčné a grafické štúdiá, reklamné agentúry
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania
Stručný popis odboru:
V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí v oblasti spracovania grafických návrhov, spracovania digitálnych médií, grafiky digitálnych médií. Absolvent má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
Absolvent vie:
  • čítať a upravovať podkladovú dokumentáciu
  • použiť rôzne navrhárske techniky
  • spracovávať textové a obrazové predlohy skenenrov, grafických a zalamovacích programov
  • spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie
  • pracovať s digitálnymi dátami v sieťových informačných systémoch
  • spracovať zvukové a video sekvencie a včeniť do digitálnych médií
  • koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch
  • upravovať multimediálne produkty
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
SPV SOŠ DaS Nové Zámky Jesenského 1
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk